Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG VÀ KẾ HOẠCH, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2020
Ngày cập nhật 13/03/2020

Để nâng cao chất lượng công việc và đáp ứng tốt nhu cầu hợp pháp của các tổ chức và công dân trong việc giải quyết các thủ tục hành chính, Ủy ban nhân dân phường Vỹ Dạ xác định và tổ chức thực hiện các mục tiêu như sau:

 

 

 

Mục tiêu

Đơn vị chủ trì, phối hợp

Thời gian

hoàn thành

Trách nhiệm theo dõi và báo cáo kết quả thực hiện

Mục tiêu 1:

Tiếp tục duy trì áp dụng, cải tiến và hoàn thiện Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại UBND phường Vỹ Dạ. Không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc; đơn giản hóa các thủ tục hành chính nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ và kịp thời các dịch vụ  hành chính công cho  các tổ chức và cá nhân theo quy định của pháp luật.

Chủ trì: Văn phòng UBND phường

Phối hợp: Công chức chuyên môn

Trong năm

Văn phòng UBND

Mục tiêu 2:

100% quy trình, thủ tục hành chính đều được cập nhật kịp thời lên hệ thống thông tin SSO của Tỉnh.

 

 

Chủ trì: Văn phòng UBND

Phối hợp: Công chức chuyên môn

 

Trong năm

 

Văn phòng UBND phường đôn đốc công chức chuyên môn thực hiện

Mục tiêu 3:

Trên 60% hồ sơ TTHC giải quyết trước hạn, 98-100% hồ sơ, TTHC giải quyết đúng hạn; tỷ lệ đánh giá mức độ hài lòng đối với quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết qủa TTHC đạt trên 95%.

 

 

Chủ trì: Văn phòng UBND

Phối hợp: Công chức chuyên môn

 

Trong năm

 

Văn phòng UBND

Mục tiêu 4:

100% văn bản đi và đến được cập nhật vào phần mềm Quản lý văn bản và điều hành; thực hiện 100% chữ ký số trong các văn bản đi.

Chủ trì: Công chức chuyên môn

Phối hợp: Văn phòng UBND

Trong năm

 

Lãnh đạo UBND phường

Mục tiêu 5:

Không có khiếu nại của công dân, tổ chức về dịch vụ hành chính công do UBND phường thực hiện.

 

Chủ trì: Văn phòng UBND

Phối hợp: Công chức chuyên môn

 

Trong năm

 

Văn phòng UBND

 

          UBND phường Vỹ Dạ đề ra một số biện pháp và theo dõi thực hiện để đạt được các mục tiêu trên như sau:

          - Lãnh đạo UBND phường đảm bảo cung cấp các nguồn lực cần thiết để duy trì và thường xuyên cải tiến nâng cao hiệu lực của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

          - Chỉ đạo tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động điều hành, quản lý, giải quyết các công việc.

          - Công chức chuyên môn thường xuyên rà soát, tham mưu sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, hủy bỏ bỏ các quy định không cần thiết liên quan đến quá trình giải quyết các thủ tục hành chính, sửa đổi các quy trình giải quyết hồ sơ cho phù hợp.

          - Thực hiện gửi phiếu thăm dò ý kiến khách hàng (ít nhất 01 lần) nhằm đo lường, đánh giá sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với các dịch vụ hành chính công của địa phương.

          - Tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ đối với Hệ thống quản lý chất lượng của UBND phường, thực hiện hành động khắc phục sau đợt đánh giá; tiến hành họp xem xét lãnh đạo định kỳ để duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng đảm bảo luôn phù hợp.

          - Niêm yết công khai nội dung hướng dẫn, mẫu đơn tờ khai của các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả và trên Trang Thông tin điện tử của Phường; thực hiện việc tiếp nhận, chuyển giao hồ sơ đúng quy trình, trả kết quả đúng hẹn, đưa vào áp dụng phần mềm Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ một cửa.

          - Các công chức chuyên môn được phân công tham mưu giải quyết các thủ tục hành chính đảm bảo đúng tiến độ và chính xác.

          - Lãnh đạo địa phương theo lĩnh vực được phân công, chỉ đạo và đôn đốc công chức chuyên môn đẩy mạnh công tác tham mưu xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch đảm bảo theo đúng tiến độ mà chương trình công tác đã đề ra.

          - Yêu cầu cán bộ công chức nắm vững các quy trình ISO do Chủ tịch UBND phường ban hành để triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả.

          Căn cứ vào Mục tiêu chất lượng của UBND phường, các công chức chuyên môn xây dựng Mục tiêu chất lượng của mình cho phù hợp./.

                                             

                                                                                                          TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

                                                                                                        CHỦ TỊCH

 

 

                                                                                                               Nguyễn Hoài Phương

Nguyễn Tuấn Khanh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 250.139
Truy cập hiện tại 84