Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
KẾ HOẠCH Duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống Quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Ủy ban nhân dân phường Vỹ Dạ năm 2020
Ngày cập nhật 13/03/2020

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg, ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ, về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 12/3/2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, về việc xây dựng và áp dụng, công bố, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và hoạt động kiểm tra tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 172/QĐ-UBND ngày 15/01/2020 của UBND thành phố Huế Về việc ban hành Kế hoạch duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý  nhà nước trên địa bàn thành phố Huế năm 2020,

Ủy ban nhân dân phường Vỹ Dạ ban hành kế hoạch cụ thể như sau:

 

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

- Trong năm 2020, tất cả các cán bộ, công chức trong Ủy ban nhân dân phường Vỹ Dạ duy trì có hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

2. Yêu cầu:

- Xác định rõ trách nhiệm trong việc tổ chức triển khai duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015;

- Các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban soạn thảo đủ điều kiện thực hiện kiểm tra, đánh giá nội bộ ISO tại cơ quan mình sau khi tham gia tập huấn do cấp trên tổ chức.

- Các cán bộ, công chức duy trì áp dụng và cải tiến ISO phải có đầy đủ các hồ sơ, tài liệu khi có yêu cầu kiểm tra đột xuất, thường xuyên của lãnh đạo cơ quan hoặc cấp trên.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

STT

Nội dung

Bộ phận thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Lập kế hoạch duy trì, cải tiến Hệ thống Quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015

Văn phòng - Thống kê

Quý 1/2020

2

Xây dựng Mục tiêu chất lượng; chính sách chất lượng năm 2020

Văn phòng - Thống kê

Quý 1/2020

3

Rà soát chỉnh sửa, bổ sung các quy trình, quy định phù hợp các văn bản quy phạm pháp luật; xây dựng, ban hành lại các quy trình phù hợp với ISO, tuân thủ các quy trình thủ tục đã ban hành.

Tất cả các bộ phận

Thường xuyên

4

Tổ chức họp xem xét lãnh đạo về Hệ thống quản lý chất lượng

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Vỹ Dạ

8/2020

5

Xây dựng kế hoạch và tiến hành đánh giá nội bộ

Văn phòng - Thống kê

8/2020

6

Hành động khắc phục sau đánh giá

BCĐ ISO, Văn phòng - Thống kê và các bộ phận

10/2020 (sau đánh giá nội bộ)

7

Báo cáo kết quả duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng

Văn phòng - Thống kê

12/2020

8

Tham dự các lớp tập huấn về hiểu biểu ISO theo các văn bản chỉ đạo

Tất cả các cán bộ, công chức thực hiện duy trì

Khi có văn bản chỉ đạo cấp trên

 

          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Công chức Văn phòng - Thống kê theo dõi, đôn đốc các bộ phận triển khai duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan. Tham mưu lãnh đạo lập danh sách cử cán bộ, công chức tham gia các lớp tập huấn về xây dựng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

          2. Công chức Văn hóa - Xã hội tuyên truyền, phổ biến nội dung, mục tiêu kế hoạch này nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức đối với việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động tại cơ quan.

          3. Công chức Văn phòng - Thống kê chịu trách nhiệm rà soát số lượng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết Ủy ban nhân dân phường và ban hành kịp thời các quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo Tiêu chuẩn ISO để áp dụng, thực hiện.

          4. Bộ phận Tài chính - Kế toán cân đối ngân sách lập dự trù kinh phí phục vụ công tác cải cách hành chính và áp dụng ISO.

          Trên đây là Kế hoạch duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Ủy ban nhân dân phường Vỹ Dạ năm 2020, Ủy ban nhân dân phường Vỹ Dạ yêu cầu các cán bộ, công chức liên quan tổ chức triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Ban chỉ đạo ISO thành phố Huế;

- CT, các PCT UBND phường;

- Ban Chỉ đạo ISO phường;

- Các bộ phận liên quan;

- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

Nguyễn Hoài Phương

 

 

         

 

 

 

Nguyễn Tuấn Khanh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 250.139
Truy cập hiện tại 69