Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
KẾ HOẠCH Tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2020
Ngày cập nhật 06/10/2020

Căn cứ công văn số 2069/SGDĐT-GDCN-GDTX ngày 17/9/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo; Ủy ban nhân dân Thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời (HTSĐ) năm 2020 với các nội dung cụ thể như sau:

 

I. Mục đích yêu cầu

Tổ chức Tuần lễ nhằm quán triệt nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của chuyển đổi số đối với việc học tập suốt đời; tăng cường trách nhiệm của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc xây dựng và cung ứng các kênh và công cụ học tập suốt đời cho người dân. Các hoạt động của Tuần lễ phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả trong điều kiện dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp.

II. Chủ đề

Chủ đề của Tuần lễ hưởng ứng HTSĐ năm 2020: “Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời”.

III. Thời gian

Tuần lễ được tổ chức từ ngày 01/10 đến 07/10/2020, trong đó Lễ khai mạc Tuần lễ HTSĐ được tổ chức vào Thứ Năm, ngày 01/10/2020

IV. Nội dung các hoạt động trong Tuần lễ

Căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị, đồng thời tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, UBND Thành phố gợi ý một số hoạt động sau:

1. Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử của đơn vị, các trang mạng xã hội (facebook, zalo, viber...) về tầm quan trọng của việc HTSĐ cũng như vai trò của chuyển đổi số trong việc thúc đẩy cơ hội HTSĐ cho mọi người. Treo băng rôn, khẩu hiệu tại các cơ sở giáo dục, các cơ quan đơn vị và những nơi công cộng nhằm tuyên truyền về chủ đề và các hoạt động của Tuần lễ để người dân biết và tham gia.

2. Tổ chức Lễ Khai mạc Tuần lễ có sự tham gia của đại diện lãnh đạo cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, các tổ chức xã hội có liên quan; đại diện các cơ sở giáo dục, các thiết chế văn hóa, các cơ quan thông tin đại chúng; đại diện các tầng lớp nhân dân, giáo viên, sinh viên và học sinh trên địa bàn.

3. Triển khai các hoạt động của Tuần lễ theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến nhằm lan tỏa thông điệp và đưa chủ đề của Tuần lễ vào cuộc sống một cách thiết thực.

  • Triển khai các chương trình học tập trực tuyến, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học và hoạt động thư viện; tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục xây dựng, thu thập và khai thác các nguồn tài nguyên giáo dục mở hữu ích (sách, báo, bài giảng điện tử...), tích cực phổ biến, giới thiệu các tài nguyên này trên cổng thông tin điện tử của đơn vị; khuyến khích giáo viên, học sinh tham gia diễn đàn, câu lạc bộ trực tuyến, giao lưu, chia sẻ về sách, văn hóa đọc, nghiên cứu khoa học..., góp phần xây dựng cộng đồng học tập trực tuyến ngày càng phát triển cả về quy mô và chất lượng.
  • Tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn về kỹ năng tìm kiếm, khai thác, sử dụng thông tin trên mạng Internet một cách an toàn, hiệu quả cho học sinh, sinh viên, phụ huynh, cán bộ công nhân viên chức, người lao động trên địa bàn.
  • Tổ chức các diễn đàn, cuộc thi về chủ đề công dân học tập, công dân toàn cầu giúp học sinh, sinh viên và người dân tìm hiểu về các kỹ năng và năng lực thiết yếu của công dân trong thời đại số hóa và toàn cầu hoá.
  • Khuyến khích các thư viện công cộng, thư viện nhà trường, thư viện của trung tâm học tập cộng đồng  hợp tác, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau về cơ sở vật chất, trang thiết bị thư viện, kinh nghiệm quản lý, nguồn nhân lực...; tăng cường các hoạt động khuyến đọc, triển khai các mô hình đọc sách/chia sẻ tri thức liên thế hệ, luân chuyển sách, báo, tài liệu giấy và tài liệu số với nhau.
  • Tiếp tục phát động phong trào xây dựng “tủ sách lớp học” trong các cơ sở giáo dục; xây dựng các thư viện, không gian đọc tại các trung tâm học tập cộng đồng, các cơ quan, công sở, đơn vị; đa dạng hoá các hoạt động giáo dục, học tập tại các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ… góp phần nuôi dưỡng thói quen và nhu cầu học tập thường xuyên cho người dân, từng bước xây dựng văn hoá học tập suốt đời cho các cộng đồng dân cư trong khu vực.

V. Kinh phí

Các đơn vị sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên và nguồn xã hội hóa để tổ chức các hoạt động trong tuần lễ hưởng ứng HTSĐ năm 2020.

VI. Tổ chức thực hiện

1. Phòng Văn hóa-Thông tin và Đài truyền thanh Thành phố xây dựng chương trình, chuyên mục về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên đài truyền thanh, tổ chức tuyên truyền lưu động về chủ đề và các hoạt động của Tuần lễ HTSĐ để nhân dân biết và tham gia.

2. Phòng GD&ĐT Thành phố chỉ đạo các trường tổ chức Lễ khai mạc vào ngày 01/10/2020 (Thứ Năm) để phát động Tuần lễ hưởng ứng HTSĐ; treo băng rôn, khẩu hiệu theo chủ đề trước ngày tổ chức Lễ khai mạc; tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng sử dụng công nghệ hiện đại trong cuộc sống và học tập; tham quan học tập tại các bảo tàng, di tích lịch sử; tổ chức trưng bày, triển lãm sách báo, tổ chức thi kể chuyện sách; phát động phong trào thu gom, tặng sách; mở cửa thư viện và thường xuyên giới thiệu sách nhằm chia sẻ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên và học sinh tìm đọc; đưa tin bài về các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ; phát hiện nhân rộng các tấm gương tự học, học tập suốt đời lên các phương tiện thông tin đại chúng và trang website của nhà trường; tuyên dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân tham gia tích cực Tuần lễ.

3. Hội Khuyến học Thành phố chỉ đạo Hội Khuyến học các phường, Hội Khuyến học các tổ dân phố, các dòng họ tổ chức các hoạt động khuyến học, khuyến tài; tuyên dương học sinh giỏi, học sinh năng khiếu; gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học trước, trong và sau Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời.

4. Trung tâm GDNN-GDTX Thành phố phối hợp với các phường tổ chức mở các lớp xóa mù chữ, các lớp phổ cập, các lớp giáo dục kỹ năng sống và các lớp học phổ biến khoa học kỹ thuật cho mọi người; mở lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực quản lý, chuyên môn nghiệp vụ cho báo cáo viên Trung tâm HTCĐ.

5. UBND các phường chỉ đạo Hội khuyến học, Trung tâm HTCĐ phường và các cơ quan ban ngành trên địa bàn phối hợp để tổ chức Lễ Khai mạc tuần lễ HTSĐ với sự tham gia của đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các cơ quan ban ngành, các cơ quan thông tin đại chúng; đại diện các tầng lớp nhân dân; mở các lớp học nghề ngắn hạn cho người lao động; tổ chức hội thảo, tập huấn, hoạt động giao lưu về kỹ năng sống, kỹ năng sử dụng công nghệ hiện đại trong công việc và cuộc sống.

UBND Thành phố yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và Chủ tịch UBND các phường tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung trên và báo cáo kết quả thực hiện (phụ lục kèm theo) về UBND Thành phố (qua Phòng GD&ĐT) trước ngày 15/10/2020 để tổng hợp báo cáo Sở GD&ĐT theo đúng thời gian quy định./.

 

Nơi nhận:                                                                       

- Thành ủy Huế;

- Thường trực HĐND TP;

- CT và các PCT UBND TP;

- Phòng GD&ĐT TP;

- Phòng VHTT TP;

- Hội Khuyến học TP;

- TT GDNN-GDTX TP;

- UBND 27 phường;

- VP: LĐ, CVGD;   

- Lưu: VP.                               

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Trương Đình Hạnh

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tuấn Khanh ( theo thông tin UBND thành phố Huế )
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 226.702
Truy cập hiện tại 5