Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Trước ngày 30/9/2014: các đơn vị phải đăng ký chương trình công tác năm 2015 của UBND tỉnh
Ngày cập nhật 15/09/2014

Nhằm nâng cao chất lượng, nội dung các chương trình, đề án triển khai trong năm 2015 của UBND tỉnh, ngày 10/9/2014 Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 5060/UBND-TK yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức rà soát, báo cáo tình hình thực hiện các chương trình, đề án được phân công thực hiện trong năm 2014 và dự kiến chương trình công tác năm 2015, cụ thể:

Trước ngày 30/9/2014: phải đăng ký danh mục các đề án, chương trình, quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong năm 2015 (ghi rõ các chương trình, đề án sẽ tham mưu UBND tỉnh đưa vào Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2015). Đối với các đề án, chương trình tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua phải thể hiện cụ thể các nội dung của từng đề án.

Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Tài chính, Nội vụ rà soát, tổng hợp, xây dựng dự kiến Chương trình công tác năm 2015 của UBND tỉnh; dự kiến Chương trình xây dựng quyết định, chỉ thị của UBND tỉnh năm 2015; dự kiến chương trình xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh năm 2015 đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định, trình UBND tỉnh thông qua tại phiên họp cuối năm.

 

                                                                                                                                                                                                                      www.thuathienhue.gov.vn

Theo tin TT- Huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 280.777
Truy cập hiện tại 13