C:\Fportal\ThanhPho\vyda.thuathienhue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Không thực hiện việc ký hợp đồng lao động để làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính
Ngày cập nhật 15/09/2014

Là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao tại Công văn số 5082/UBND-NV về thực hiện đúng quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế thực hiện nghiêm và đúng các quy định của Luật Cán bộ, công chức; Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức; Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và các văn bản hướng dẫn thực hiện; Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn; Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn; Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức tỉnh Thừa Thiên Huế.

Các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập đang thực hiện biên chế lớn hơn tổng biên chế được giao, phải giải trình và báo cáo cụ thể với Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để có hướng giải quyết.

Không thực hiện việc ký hợp đồng lao động để làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao yêu cầu Giám đốc Sở Nội vụ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; kịp thời phát hiện và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý nghiêm các trường hợp không thực hiện đúng chức trách, thẩm quyền, không thực hiện đúng quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

 

                                                                                                                                                                                                                                   www.thuathienhue.gov.vn

Theo tin TT- Huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 250.139
Truy cập hiện tại 57