C:\Fportal\ThanhPho\vyda.thuathienhue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Quyết định 1142 : Bộ thủ tục hành chính của UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 09/10/2015

 

Thực hiện Quyết  định số 52/2013/QĐ- UBND ngày 19/12/2013 của tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy định hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết và trao kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một của tại cấp xã, phường, thị trấn.

Thực hiện quyết định số 1142/QĐ-UBND ngày 07/6/2014 về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Để thuận tiện hơn cho cá nhân, tổ chức trong việc giải quyết các thủ tục hành chính đối với các lĩnh vực . Uỷ ban nhân dân phường đăng tải các thủ tục gồm: Xem tại địa chỉ danh mục thủ tục hành chính 2014.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1142/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 07 tháng 06 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2610/QĐ-UBND ngày 15/12/2010 của UBND tỉnh ban hành Bộ danh mục thủ tục hành chính chung áp dụng tại UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm công bố công khai các thủ tục hành chính này tại trụ sở cơ quan và trên Trang Thông tin điện tử của đơn vị (nếu có). Triển khai thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền theo hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục KSTTHC-Bộ Tư pháp;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- CVP, các PCVP và các CV;
- Lưu: VT, NVTP.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Tuấn Khanh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 250.139
Truy cập hiện tại 72