C:\Fportal\ThanhPho\vyda.thuathienhue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Bộ thủ tục hành chính cấp xã phường Tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2014
Ngày cập nhật 23/10/2015

 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 
                        Số: 2610 /QĐ-UBND                                                                                                                                                                               Huế, ngày 15  tháng 12   năm 2010
 
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Bộ danh mục thủ tục hành chính chung áp dụng tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
 
Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010;
Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010;
Căn cứ Quyết định số 579/QĐ-TTg ngày 29 tháng 3 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thực hiện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi tắt là cấp xã) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
1. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và cơ quan kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng UBND tỉnh phải cập nhật để công bố.
2. Trường hợp thủ tục hành chính được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng không được công bố tại Quyết định này thì phải đăng ký với cơ quan kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng UBND tỉnh để xem xét và công bố.
Điều 2.  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên cập nhật, rà soát để trình UBND tỉnh công bố những thủ tục hành chính quy định tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này. Thời hạn cập nhật hoặc loại bỏ thủ tục hành chính này chậm nhất không quá 10 ngày kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.
Đối với những thủ tục hành chính quy định tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này, cơ quan kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan cập nhật để trình UBND tỉnh công bố trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày phát hiện thủ tục hành chính chưa được công bố.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1439/QĐ-UBND ngày 17/7/2009 của UBND tỉnh về việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Huế và thị xã Hương Thủy; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các cá nhân, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TT HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế;
- Các Sở ngành cấp tỉnh;
- Ngân hàng Chính sách tỉnh;
- Bảo hiểm Xã hội tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- VP: CVP, PCVP và các CV;
- Lưu: VT, NVHC. (3)                                                                                                                                                                    TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
                                                                                                                                                                                                                  CHỦ TỊCH
             
                                                                                                                                                                                                                     Đã Ký
                                                                                                                                                                                                             Nguyễn Văn Cao
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BỘ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUNG ĐƯỢC

ÁP DỤNG TẠI UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2610  /QĐ-UBND ngày 15  tháng 12   năm 2010  của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

 
 

 


PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

ĐƯỢC ÁP DỤNG TẠI CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

 

 

TT

Tên thủ tục hành chính

Áp dụng tại xã

Áp dụng tại phường

Áp dụng tại thị trấn

Số trang

I

LĨNH VỰC TƯ PHÁP

 

 

 

 

      1          

Đăng ký khai sinh

X

X

X

1

      2                   

Đăng ký khai sinh quá hạn

X

X

X

4

      3                   

Đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi

X

X

X

7

      4                   

Đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú

X

X

X

10

      5                   

Đăng ký khai sinh cho trẻ chết sơ sinh

X

X

X

12

      6                   

Đăng ký lại việc sinh

X

X

X

15

      7                   

Đăng ký kết hôn

X

X

X

18

      8                   

Đăng ký lại việc kết hôn

X

X

X

21

      9                   

Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

X

X

X

25

   10                 

Đăng ký khai tử

X

X

X

27

   11                 

Đăng ký khai tử cho người bị Toà án tuyên bố là đã chết

X

X

X

30

   12                 

Đăng ký khai tử quá hạn

X

X

X

32

   13                 

Đăng ký lại việc tử

X

X

X

35

   14                 

Đăng ký việc nuôi con nuôi

X

X

X

37

   15                 

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi

X

X

X

41

   16                 

Đăng ký việc giám hộ

X

X

X

44

   17                 

Đăng ký thay đổi, chấm dứt việc giám hộ

X

X

X

46

   18                 

Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con

X

X

X

49

   19                 

Đăng ký thay đổi hộ tịch cho người dưới 14 tuổi

X

X

X

52

   20                 

Đăng ký cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi

X

X

X

55

   21                 

Bổ sung hộ tịch, điều chỉnh nội dung trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính giấy khai sinh

X

X

X

57

   22                 

Điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác (không phải Sổ đăng ký khai sinh và bản chính giấy khai 66sinh)

X

X

X

61

   23                 

Cấ69p bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch

X

X

X

63

   24                 

Cấp bản sao từ sổ gốc

X

X

X

66

   25                 

Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt

X

X

X

69

   26                 

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt

X

X

X

71

   27                 

Chứng thực giấy ủy quyền

X

X

X

74

   28                 

Chứng thực di chúc

X

X

X

76

   29                 

Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

X

X

X

79

   30                 

Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia tài sản thừa kế

X

X

X

81

   31                 

Chứng thực văn bản khai nhận tài sản thừa kế

X

X

X

84

   32                 

Chứng thực hợp đồng, văn bản về bất động sản

X

X

X

86

   33                 

Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

X

X

X

89

   34                 

Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

X

X

X

91

   35                 

Chứng thực hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất

X

X

X

94

   36                 

Chứng thực hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất

X

X

X

96

   37                 

Chứng thực hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất

X

X

X

99

   38                 

Chứng thực hợp đồng thế chấp bằng quyền sử dụng đất

X

X

X

101

   39                 

Chứng thực hợp đồng bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất

X

X

X

104

   40                 

Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất

X

X

X

106

   41                 

Chứng thực hủy bỏ hợp đồng, văn bản về bất động sản gắn liền với Quyền sử dụng đất

X

X

X

109

   42                 

Xác nhận về tình trạng hôn nhân trong tờ khai đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

X

X

X

112

   43                 

Xác nhận vào tờ khai đăng ký lại việc sinh có yếu tố nước ngoài

X

X

X

114

   44                 

Xác nhận vào tờ khai đăng ký lại việc tử có yếu tố nước ngoài

X

X

X

117

   45                 

Xác nhận vào tờ khai đăng ký lại việc kết hôn có yếu tố nước ngoài

X

X

X

119

   46                 

Xác nhận còn sống

X

X

X

121

   47                 

Xác nhận quan hệ nhân thân

X

X

X

123

   48                 

Xác nhận sơ yếu lý lịch

X

X

X

125

   49                 

Xác nhận đơn đề nghị cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe

X

X

X

126

   50                 

Xác nhận Tờ khai về việc báo mất giấy phép lái xe

X

X

X

128

   51                 

Xác nhận có nguồn gốc ở địa phương

X

X

X

129

   52                 

Phê duyệt điều lệ CLB trợ giúp pháp lý

X

X

X

131

   53                 

Xác nhận các giao dịch dân sự và theo yêu cầu hợp pháp

X

X

X

133

  II

LĨNH VỰC TÔN GIÁO

 

 

 

 

1

Đăng ký chương trình hoạt động hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở

X

X

X

134

2

Đăng ký người vào tu

X

X

X

136

III

LĨNH VỰC QUẢN LÝ CƯ TRÚ

 

 

 

 

        1                     1

Đăng ký thường trú

X

 

X

138

        2                     2

Đăng ký tạm trú

X

X

X

42

        3                     3

Khai báo tạm vắng

X

X

X

144

        4                     4

Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu

X

 

X

146

        5                     5

Điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú

X

X

X

149

        6                     6

Đăng ký hộ khẩu thường trú các trường hợp mới sinh

X

X

X

151

        7                     7

Xác nhận việc công dân trước đây đã đăng ký thường trú

X

X

X

153

             8                      

Xóa đăng ký thường trú

X

X

X

155

        9                     9

Cấp đổi, cấp lại sổ tạm trú

X

X

X

157

           10                   

Điều chỉnh những sai sót trong Sổ tạm trú

X

X

X

159

 11                  11

Điều chỉnh sai sót trong sổ tạm trú

X

X

X

161

 12                  12

Cấp đổi sổ hộ khẩu 

X

X

X

163

 13                  13

Cấp lại sổ hộ khẩu 

X

X

X

165

 14                  14

Tách sổ hộ khẩu

X

X

X

167

           15                   

Điều chỉnh sai sót trong sổ hộ khẩu

X

X

X

169

           16                   

Lưu trú và tiếp nhận thông báo lưu trú

X

X

X

171

           17                   

Xác nhận không có tiến án, tiền sự

X

X

X

173

           18                   

Xác nhận đơn báo mất giấy tờ

X

X

X

175

           19                   

Xác nhận đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy chứng minh nhân dân

X

X

X

177

IV

LĨNH VỰC XÂY DỰNG

 

 

 

 

1

Cấp mới giấy  phép xây dựng  đối với nhà ở khu dân cư  nông thôn

X

X

X

178

2

Cấp giấy phép đào đường, vĩa hè (các trục đường do xã quản lý)

X

X

X

180

 V

LĨNH VỰC DÂN QUÂN TỰ VỆ

 

 

 

 

1.            

Đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu

X

X

X

182

2.            

Đăng ký bổ sung đối với người sẵn sàng nhập ngũ

X

X

X

183

3.            

Đăng ký di chuyển nghĩa vụ quân sự

X

X

X

185

4.            

Đăng ký vắng mặt đối với người sẵn sàng nhập ngũ

X

X

X

187

5.            

Đăng ký vắng mặt đối với quân nhân dự bị

X

X

X

189

6.            

Đăng ký bổ sung đối với quân nhân dự bị

X

X

X

190

7.            

Đăng ký di chuyển đối với quân nhân dự bị

X

X

X

192

8.            

Thủ tục xét chế độ đối với dân quân tự vệ bị ốm đau, chết

X

X

X

194

9.            

Thủ tục xét chế độ đối với dân quân tự vệ bị tai nạn

X

X

X

196

10.       

Thủ tục thực hiện chế độ một lần đối với quân nhân, công an nhân dân, công nhân viên chức trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước

X

X

X

198

11.       

Thủ tục thực hiện chế độ một lần đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội, công an, thanh niên xung phong hưởng lương, cán bộ dân chính đảng tham gia chiến đấu, hoạt động ở chiến trường B, C, K

X

X

X

202

12.       

Thủ tục thực hiện chế độ một lần đối với dân quân tập trung ở miền Bắc, du kích tập trung ở miền Nam (bao gồm cả lực lượng mật) đã về gia đình

X

X

X

206

13.       

Thủ tục thực hiện chế độ một lần đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội, công an và cán bộ xã, phường trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước (đối tượng bổ sung Thông tư 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC)

X

X

X

210

14.       

Thủ tục thực hiện chế độ một lần đối với đối tượng là du kích thôn, ấp ở miền Nam trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước (đối tượng bổ sung Thông tư 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC)

X

X

X

214

15.       

Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có từ đủ 15 đến dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương

X

X

X

218

16.       

Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 15 năm công tác trong QĐ đã phục viên, xuất ngũ về địa phương (kể cả đã từ trần)

X

X

X

221

VI

LĨNH VỰC THANH TRA, KHIẾU TẠI TỐ CÁO

 

 

1

Thủ tục tiếp dân

X

X

X

226

2

Thủ tục xử lý đơn thư

X

X

X

227

3

Giải quyết khiếu nại lần 1

X

X

X

229

4

Giải quyết tố cáo

X

X

X

230

VII

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP

 

 

 

 

1

Xin vận chuyển gia súc, gia cầm

X

X

X

232

  2

Cấp sổ vịt chạy đồng

X

X

X

233

VIII

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

 

1.            

Xét trợ cấp đối tượng người cao tuổi cô đơn  thuộc hộ gia đình nghèo, người cao tuổi còn vợ hoặc chồng nhưng già yếu không có con, cháu, người thân thích để nương tựa, thuộc hộ gia đình nghèo

X

X

X

235

2.            

Xét trợ cấp cho người cao tuổi từ 85 tuổi trở lên không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội

X

X

X

237

3.            

Xét trợ cấp đối với trẻ mồ côi

X

X

X

239

4.            

Xin hỗ trợ kinh phí mai táng đối với trường hợp bảo trợ xã hội

X

X

X

242

5.            

Xác nhận đơn xin hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

X

X

X

244

6.            

Xác nhận đơn xin hỗ trợ vốn hoàn lương của các đối tượng ma túy, mại dâm

X

X

X

245

7.            

Xin hưởng trợ cấp xã hội đối tượng là người đơn thân thuộc hộ nghèo đang nuôi con nhỏ dưới 16 tuổi hoặc dưới 18 tuổi đang đi học văn hóa, học nghề

X

X

X

247

8.            

Xin hưởng trợ cấp xã hội đối tượng trẻ em có cha và mẹ hoặc cha mẹ đang trong thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại giam, không có nguồn nuôi dưỡng, Người chưa thành niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tháng tuổi nhưng đang đi học văn hoá, học nghề

X

X

X

249

9.            

Đề nghị trợ cấp khó khăn đột xuất

X

X

X

252

10.       

Đồng ý thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập

X

X

X

255

11.       

Xác nhận hồ sơ đối tượng xin vào cơ sở bảo trợ xã hội

X

X

X

257

12.       

Đề nghị trợ cấp thường xuyên cho đối tượng ở nhà xã hội

X

X

X

258

13.       

Đề nghị cứu trợ thường xuyên cho đối tượng trợ cấp xã hội tại cộng đồng

X

X

X

260

14.       

Xác nhận Giải quyết trợ cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng đối tượng bảo trợ xã hội

X

X

X

262

15.       

Xét trợ cấp đối với người tàn tật không có khả năng lao động hoặc không có tự khả năng tự phục vụ hộ gia đình nghèo

X

X

X

264

16.       

Xét trợ cấp đối với người bị nhiễm HIV/AIDS

X

X

X

266

17.       

Đề nghị đưa đối tượng cứu trợ xã hội vào Trung tâm bảo trợ xã hội cho người già cô đơn

X

X

X

268

18.       

Đề nghị đưa đối tượng cứu trợ xã hội vào Trung tâm bảo trợ xã hội cho người bị tâm thần

X

X

X

270

19.       

Đề nghị đưa đối tượng cứu trợ xã hội vào trung tâm bảo trợ xã hội cho người bị nhiễm HIV/AIDS

X

X

X

271

20.       

Đề nghị đưa đối tượng cứu trợ xã hội vào Trung tâm bảo trợ xã hội cho trẻ bị mồ côi

X

X

X

273

21.       

Xác nhận gia đình nhận nuôi trẻ mồ côi, bị bỏ rơi

X

X

X

275

22.       

Xác nhận ưu đãi trong giáo dục cho học sinh là người tàn tật, mồ côi, học sinh là người dân tộc thiểu số được hưởng chính sách hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở, học sinh là con các hộ nông dân trong diện thu hồi đất sản xuất

X

X

X

277

23.       

Đề nghị cấp lại sổ ưu đãi cho học sinh, sinh viên

X

X

X

280

24.       

Xác nhận hồ sơ vay vốn học sinh, sinh viên

X

X

X

282

25.       

Xác nhận vay vốn hổ trợ doanh nghiệp

X

X

X

283

26.       

Giải quyết trợ cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng đối với người có công với cách mạng

X

X

X

285

27.       

Đề nghị cấp lại thẻ Thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ

X

X

X

288

28.       

Xác nhận có tham gia kháng chiến được tặng thưởng huân huy chương các loại để bổ túc hồ sơ liên quan

X

X

X

289

29.       

Xác nhận Bản khai đề nghị giải quyết chế độ đối với anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động trong kháng chiến

X

X

X

291

30.       

Xác nhận Bản khai giải quyết chế độ đối với người có công giúp đỡ cách mạng

X

X

X

293

31.       

Xác nhận giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc

X

X

X

295

32.       

Xác nhận Tờ khai cấp sổ ưu đãi trong giáo dục đào tạo cho người có công với cách mạng và con của họ

X

X

X

297

33.       

Xác nhận con đẻ của người tham gia kháng chiến bị nhiểm chất độc da cam

X

X

X

300

34.       

Di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng

X

X

X

302

35.       

Xác nhận Giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày.

X

X

X

304

36.       

Xác nhận Giải quyết chế độ đối với thân nhân người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995.

X

X

X

306

37.       

Xác nhận bản khai thân nhân người có công đề nghị giải quyết mai táng phí, trợ cấp một lần và tuất từ trần đối với người có công với cách mạng từ trần

X

X

X

308

38.       

Xác nhận đơn đề nghị chuyển địa điểm nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng

X

X

X

313

39.       

Xác nhận đơn đề nghị đổi, cấp lại thẻ Bảo hiểm y tế

X

X

X

315

40.       

Xác nhận Tờ khai hoàn cảnh gia đình của thân nhân người chết để được hưởng chế độ tử tuất một lần và hàng tháng củ người hưởng bảo hiểm xã hội

X

X

X

316

41.       

Xác nhận Đơn hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội (chế độ hưu trí)

X

X

X

318

42.       

Xác nhận Đơn hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội ( trợ cấp một lần)

X

X

X

320

43.       

Xác nhận Giấy lãnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội

X

X

X

321

44.       

Cấp Thẻ khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi tại các cơ sở y tế công lập

X

X

X

323

45.       

Cấp lại, đổi Thẻ khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi tại các cơ sở y tế công lập

X

X

X

326

46.       

Xác nhận đơn thăm viếng mộ liệt sĩ và di chuyển hài cốt liệt sĩ

X

X

X

328

47.       

Cấp lại bằng hoặc đổi lại bằng “Tổ quốc ghi công”

X

X

X

330

48.       

Xác nhận đơn xin hỗ trợ cho trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm hại tình dục, trẻ em lao động nặng nhọc theo Quyết định 19/QĐ-TTg.

X

X

X

331

49.       

Xác nhận đơn có nghĩa vụ cấp dưỡng

X

X

X

333

50.

Xác nhận giải quyết trợ cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng đối tượng bảo trợ xã hội.

X

X

X

335

IX

LĨNH VỰC VĂN HÓA

 

 

 

 

1

Xác nhận hộ liền kề đối với kinh doanh Karaoke

X

X

X

337

2

Cho phép tổ chức đêm diễn văn nghệ

X

X

X

339

3

Cho phép dựng rạp tổ chức đám cưới, ma chay có dựng rạp ở lòng đường, vĩa hè

X

X

X

341

4

Cho phép tổ chức múa lân

X

X

X

342

5

Cho phép tổ chức lễ hội đua thuyền truyền thông

X

X

X

344

6

Thành lập các câu lạc bộ thể dục thể thao

X

X

X

346

7

Cấp giấy chứng nhận danh hiệu “Gia đình sức khỏe"

X

X

X

347

8

Công nhận Gia đình Văn hóa

X

X

X

349

  X

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 

 

 

      1                   

Xác nhận đơn xin miễn giảm học phí

X

X

X

353

      2                   

Xác nhận hồ sơ học sinh, sinh viên

X

X

X

354

      3                   

Xác nhận đơn xin dạy thêm

X

X

X

356

      4                   

Đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

X

X

X

357

      5                   

Sáp nhập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

X

X

X

360

      6                   

Chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

X

X

X

363

      7                   

Đình chỉ hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

X

X

X

365

      8                   

Giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

X

X

X

367

      9                   

Xác nhận hồ sơ xin việc làm

X

X

X

370

   10                 

Xác nhận đơn xin cấp học bổng

X

X

X

371

XI

TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

 

 

 

373

1

Xác nhận Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp thửa đất không có tài sản gắn liền với đất hoặc có tài sản nhưng không có nhu cầu chứng nhận quyền sở hữu hoặc có tài sản nhưng thuộc quyền sở hữu của chủ khác

X

X

X

373

2

Xác nhận cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất

X

X

X

377

3

Xác nhận cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu nhà ở, công trình xây dựng, rừng sản xuất là rừng trồng

X

X

X

380

4

Các xác nhận về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn

X

X

X

384

 

                                                          ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

 

 

Ghi chú: Từ thủ tục số 27 đến thủ tục số 41 thuộc lĩnh vực Tư pháp không áp dụng tại các phường trên địa bàn thành phố Huế.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BỘ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUNG ĐƯỢC

ÁP DỤNG TẠI UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2610  /QĐ-UBND ngày 15  tháng 12   năm 2010  của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

 
 

 


PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

ĐƯỢC ÁP DỤNG TẠI CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

 

 

TT

Tên thủ tục hành chính

Áp dụng tại xã

Áp dụng tại phường

Áp dụng tại thị trấn

Số trang

I

LĨNH VỰC TƯ PHÁP

 

 

 

 

      1          

Đăng ký khai sinh

X

X

X

1

      2                   

Đăng ký khai sinh quá hạn

X

X

X

4

      3                   

Đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi

X

X

X

7

      4                   

Đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú

X

X

X

10

      5                   

Đăng ký khai sinh cho trẻ chết sơ sinh

X

X

X

12

      6                   

Đăng ký lại việc sinh

X

X

X

15

      7                   

Đăng ký kết hôn

X

X

X

18

      8                   

Đăng ký lại việc kết hôn

X

X

X

21

      9                   

Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

X

X

X

25

   10                 

Đăng ký khai tử

X

X

X

27

   11                 

Đăng ký khai tử cho người bị Toà án tuyên bố là đã chết

X

X

X

30

   12                 

Đăng ký khai tử quá hạn

X

X

X

32

   13                 

Đăng ký lại việc tử

X

X

X

35

   14                 

Đăng ký việc nuôi con nuôi

X

X

X

37

   15                 

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi

X

X

X

41

   16                 

Đăng ký việc giám hộ

X

X

X

44

   17                 

Đăng ký thay đổi, chấm dứt việc giám hộ

X

X

X

46

   18                 

Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con

X

X

X

49

   19                 

Đăng ký thay đổi hộ tịch cho người dưới 14 tuổi

X

X

X

52

   20                 

Đăng ký cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi

X

X

X

55

   21                 

Bổ sung hộ tịch, điều chỉnh nội dung trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính giấy khai sinh

X

X

X

57

   22                 

Điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác (không phải Sổ đăng ký khai sinh và bản chính giấy khai 66sinh)

X

X

X

61

   23                 

Cấ69p bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch

X

X

X

63

   24                 

Cấp bản sao từ sổ gốc

X

X

X

66

   25                 

Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt

X

X

X

69

   26                 

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt

X

X

X

71

   27                 

Chứng thực giấy ủy quyền

X

X

X

74

   28                 

Chứng thực di chúc

X

X

X

76

   29                 

Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

X

X

X

79

   30                 

Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia tài sản thừa kế

X

X

X

81

   31                 

Chứng thực văn bản khai nhận tài sản thừa kế

X

X

X

84

   32                 

Chứng thực hợp đồng, văn bản về bất động sản

X

X

X

86

   33                 

Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

X

X

X

89

   34                 

Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

X

X

X

91

   35                 

Chứng thực hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất

X

X

X

94

   36                 

Chứng thực hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất

X

X

X

96

   37                 

Chứng thực hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất

X

X

X

99

   38                 

Chứng thực hợp đồng thế chấp bằng quyền sử dụng đất

X

X

X

101

   39                 

Chứng thực hợp đồng bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất

X

X

X

104

   40                 

Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất

X

X

X

106

   41                 

Chứng thực hủy bỏ hợp đồng, văn bản về bất động sản gắn liền với Quyền sử dụng đất

X

X

X

109

   42                 

Xác nhận về tình trạng hôn nhân trong tờ khai đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

X

X

X

112

   43                 

Xác nhận vào tờ khai đăng ký lại việc sinh có yếu tố nước ngoài

X

X

X

114

   44                 

Xác nhận vào tờ khai đăng ký lại việc tử có yếu tố nước ngoài

X

X

X

117

   45                 

Xác nhận vào tờ khai đăng ký lại việc kết hôn có yếu tố nước ngoài

X

X

X

119

   46                 

Xác nhận còn sống

X

X

X

121

   47                 

Xác nhận quan hệ nhân thân

X

X

X

123

   48                 

Xác nhận sơ yếu lý lịch

X

X

X

125

   49                 

Xác nhận đơn đề nghị cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe

X

X

X

126

   50                 

Xác nhận Tờ khai về việc báo mất giấy phép lái xe

X

X

X

128

   51                 

Xác nhận có nguồn gốc ở địa phương

X

X

X

129

   52                 

Phê duyệt điều lệ CLB trợ giúp pháp lý

X

X

X

131

   53                 

Xác nhận các giao dịch dân sự và theo yêu cầu hợp pháp

X

X

X

133

  II

LĨNH VỰC TÔN GIÁO

 

 

 

 

1

Đăng ký chương trình hoạt động hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở

X

X

X

134

2

Đăng ký người vào tu

X

X

X

136

III

LĨNH VỰC QUẢN LÝ CƯ TRÚ

 

 

 

 

        1                     1

Đăng ký thường trú

X

 

X

138

        2                     2

Đăng ký tạm trú

X

X

X

42

        3                     3

Khai báo tạm vắng

X

X

X

144

        4                     4

Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu

X

 

X

146

        5                     5

Điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú

X

X

X

149

        6                     6

Đăng ký hộ khẩu thường trú các trường hợp mới sinh

X

X

X

151

        7                     7

Xác nhận việc công dân trước đây đã đăng ký thường trú

X

X

X

153

             8                      

Xóa đăng ký thường trú

X

X

X

155

        9                     9

Cấp đổi, cấp lại sổ tạm trú

X

X

X

157

           10                   

Điều chỉnh những sai sót trong Sổ tạm trú

X

X

X

159

 11                  11

Điều chỉnh sai sót trong sổ tạm trú

X

X

X

161

 12                  12

Cấp đổi sổ hộ khẩu 

X

X

X

163

 13                  13

Cấp lại sổ hộ khẩu 

X

X

X

165

 14                  14

Tách sổ hộ khẩu

X

X

X

167

           15                   

Điều chỉnh sai sót trong sổ hộ khẩu

X

X

X

169

           16                   

Lưu trú và tiếp nhận thông báo lưu trú

X

X

X

171

           17                   

Xác nhận không có tiến án, tiền sự

X

X

X

173

           18                   

Xác nhận đơn báo mất giấy tờ

X

X

X

175

           19                   

Xác nhận đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy chứng minh nhân dân

X

X

X

177

IV

LĨNH VỰC XÂY DỰNG

 

 

 

 

1

Cấp mới giấy  phép xây dựng  đối với nhà ở khu dân cư  nông thôn

X

X

X

178

2

Cấp giấy phép đào đường, vĩa hè (các trục đường do xã quản lý)

X

X

X

180

 V

LĨNH VỰC DÂN QUÂN TỰ VỆ

 

 

 

 

1.            

Đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu

X

X

X

182

2.            

Đăng ký bổ sung đối với người sẵn sàng nhập ngũ

X

X

X

183

3.            

Đăng ký di chuyển nghĩa vụ quân sự

X

X

X

185

4.            

Đăng ký vắng mặt đối với người sẵn sàng nhập ngũ

X

X

X

187

5.            

Đăng ký vắng mặt đối với quân nhân dự bị

X

X

X

189

6.            

Đăng ký bổ sung đối với quân nhân dự bị

X

X

X

190

7.            

Đăng ký di chuyển đối với quân nhân dự bị

X

X

X

192

8.            

Thủ tục xét chế độ đối với dân quân tự vệ bị ốm đau, chết

X

X

X

194

9.            

Thủ tục xét chế độ đối với dân quân tự vệ bị tai nạn

X

X

X

196

10.       

Thủ tục thực hiện chế độ một lần đối với quân nhân, công an nhân dân, công nhân viên chức trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước

X

X

X

198

11.       

Thủ tục thực hiện chế độ một lần đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội, công an, thanh niên xung phong hưởng lương, cán bộ dân chính đảng tham gia chiến đấu, hoạt động ở chiến trường B, C, K

X

X

X

202

12.       

Thủ tục thực hiện chế độ một lần đối với dân quân tập trung ở miền Bắc, du kích tập trung ở miền Nam (bao gồm cả lực lượng mật) đã về gia đình

X

X

X

206

13.       

Thủ tục thực hiện chế độ một lần đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội, công an và cán bộ xã, phường trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước (đối tượng bổ sung Thông tư 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC)

X

X

X

210

14.       

Thủ tục thực hiện chế độ một lần đối với đối tượng là du kích thôn, ấp ở miền Nam trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước (đối tượng bổ sung Thông tư 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC)

X

X

X

214

15.       

Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có từ đủ 15 đến dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương

X

X

X

218

16.       

Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 15 năm công tác trong QĐ đã phục viên, xuất ngũ về địa phương (kể cả đã từ trần)

X

X

X

221

VI

LĨNH VỰC THANH TRA, KHIẾU TẠI TỐ CÁO

 

 

1

Thủ tục tiếp dân

X

X

X

226

2

Thủ tục xử lý đơn thư

X

X

X

227

3

Giải quyết khiếu nại lần 1

X

X

X

229

4

Giải quyết tố cáo

X

X

X

230

VII

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP

 

 

 

 

1

Xin vận chuyển gia súc, gia cầm

X

X

X

232

  2

Cấp sổ vịt chạy đồng

X

X

X

233

VIII

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

 

1.            

Xét trợ cấp đối tượng người cao tuổi cô đơn  thuộc hộ gia đình nghèo, người cao tuổi còn vợ hoặc chồng nhưng già yếu không có con, cháu, người thân thích để nương tựa, thuộc hộ gia đình nghèo

X

X

X

235

2.            

Xét trợ cấp cho người cao tuổi từ 85 tuổi trở lên không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội

X

X

X

237

3.            

Xét trợ cấp đối với trẻ mồ côi

X

X

X

239

4.            

Xin hỗ trợ kinh phí mai táng đối với trường hợp bảo trợ xã hội

X

X

X

242

5.            

Xác nhận đơn xin hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

X

X

X

244

6.            

Xác nhận đơn xin hỗ trợ vốn hoàn lương của các đối tượng ma túy, mại dâm

X

X

X

245

7.            

Xin hưởng trợ cấp xã hội đối tượng là người đơn thân thuộc hộ nghèo đang nuôi con nhỏ dưới 16 tuổi hoặc dưới 18 tuổi đang đi học văn hóa, học nghề

X

X

X

247

8.            

Xin hưởng trợ cấp xã hội đối tượng trẻ em có cha và mẹ hoặc cha mẹ đang trong thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại giam, không có nguồn nuôi dưỡng, Người chưa thành niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tháng tuổi nhưng đang đi học văn hoá, học nghề

X

X

X

249

9.            

Đề nghị trợ cấp khó khăn đột xuất

X

X

X

252

10.       

Đồng ý thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập

X

X

X

255

11.       

Xác nhận hồ sơ đối tượng xin vào cơ sở bảo trợ xã hội

X

X

X

257

12.       

Đề nghị trợ cấp thường xuyên cho đối tượng ở nhà xã hội

X

X

X

258

13.       

Đề nghị cứu trợ thường xuyên cho đối tượng trợ cấp xã hội tại cộng đồng

X

X

X

260

14.       

Xác nhận Giải quyết trợ cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng đối tượng bảo trợ xã hội

X

X

X

262

15.       

Xét trợ cấp đối với người tàn tật không có khả năng lao động hoặc không có tự khả năng tự phục vụ hộ gia đình nghèo

X

X

X

264

16.       

Xét trợ cấp đối với người bị nhiễm HIV/AIDS

X

X

X

266

17.       

Đề nghị đưa đối tượng cứu trợ xã hội vào Trung tâm bảo trợ xã hội cho người già cô đơn

X

X

X

268

18.       

Đề nghị đưa đối tượng cứu trợ xã hội vào Trung tâm bảo trợ xã hội cho người bị tâm thần

X

X

X

270

19.       

Đề nghị đưa đối tượng cứu trợ xã hội vào trung tâm bảo trợ xã hội cho người bị nhiễm HIV/AIDS

X

X

X

271

20.       

Đề nghị đưa đối tượng cứu trợ xã hội vào Trung tâm bảo trợ xã hội cho trẻ bị mồ côi

X

X

X

273

21.       

Xác nhận gia đình nhận nuôi trẻ mồ côi, bị bỏ rơi

X

X

X

275

22.       

Xác nhận ưu đãi trong giáo dục cho học sinh là người tàn tật, mồ côi, học sinh là người dân tộc thiểu số được hưởng chính sách hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở, học sinh là con các hộ nông dân trong diện thu hồi đất sản xuất

X

X

X

277

23.       

Đề nghị cấp lại sổ ưu đãi cho học sinh, sinh viên

X

X

X

280

24.       

Xác nhận hồ sơ vay vốn học sinh, sinh viên

X

X

X

282

25.       

Xác nhận vay vốn hổ trợ doanh nghiệp

X

X

X

283

26.       

Giải quyết trợ cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng đối với người có công với cách mạng

X

X

X

285

27.       

Đề nghị cấp lại thẻ Thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ

X

X

X

288

28.       

Xác nhận có tham gia kháng chiến được tặng thưởng huân huy chương các loại để bổ túc hồ sơ liên quan

X

X

X

289

29.       

Xác nhận Bản khai đề nghị giải quyết chế độ đối với anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động trong kháng chiến

X

X

X

291

30.       

Xác nhận Bản khai giải quyết chế độ đối với người có công giúp đỡ cách mạng

X

X

X

293

31.       

Xác nhận giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc

X

X

X

295

32.       

Xác nhận Tờ khai cấp sổ ưu đãi trong giáo dục đào tạo cho người có công với cách mạng và con của họ

X

X

X

297

33.       

Xác nhận con đẻ của người tham gia kháng chiến bị nhiểm chất độc da cam

X

X

X

300

34.       

Di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng

X

X

X

302

35.       

Xác nhận Giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày.

X

X

X

304

36.       

Xác nhận Giải quyết chế độ đối với thân nhân người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995.

X

X

X

306

37.       

Xác nhận bản khai thân nhân người có công đề nghị giải quyết mai táng phí, trợ cấp một lần và tuất từ trần đối với người có công với cách mạng từ trần

X

X

X

308

38.       

Xác nhận đơn đề nghị chuyển địa điểm nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng

X

X

X

313

39.       

Xác nhận đơn đề nghị đổi, cấp lại thẻ Bảo hiểm y tế

X

X

X

315

40.       

Xác nhận Tờ khai hoàn cảnh gia đình của thân nhân người chết để được hưởng chế độ tử tuất một lần và hàng tháng củ người hưởng bảo hiểm xã hội

X

X

X

316

41.       

Xác nhận Đơn hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội (chế độ hưu trí)

X

X

X

318

42.       

Xác nhận Đơn hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội ( trợ cấp một lần)

X

X

X

320

43.       

Xác nhận Giấy lãnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội

X

X

X

321

44.       

Cấp Thẻ khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi tại các cơ sở y tế công lập

X

X

X

323

45.       

Cấp lại, đổi Thẻ khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi tại các cơ sở y tế công lập

X

X

X

326

46.       

Xác nhận đơn thăm viếng mộ liệt sĩ và di chuyển hài cốt liệt sĩ

X

X

X

328

47.       

Cấp lại bằng hoặc đổi lại bằng “Tổ quốc ghi công”

X

X

X

330

48.       

Xác nhận đơn xin hỗ trợ cho trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm hại tình dục, trẻ em lao động nặng nhọc theo Quyết định 19/QĐ-TTg.

X

X

X

331

49.       

Xác nhận đơn có nghĩa vụ cấp dưỡng

X

X

X

333

50.

Xác nhận giải quyết trợ cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng đối tượng bảo trợ xã hội.

X

X

X

335

IX

LĨNH VỰC VĂN HÓA

 

 

 

 

1

Xác nhận hộ liền kề đối với kinh doanh Karaoke

X

X

X

337

2

Cho phép tổ chức đêm diễn văn nghệ

X

X

X

339

3

Cho phép dựng rạp tổ chức đám cưới, ma chay có dựng rạp ở lòng đường, vĩa hè

X

X

X

341

4

Cho phép tổ chức múa lân

X

X

X

342

5

Cho phép tổ chức lễ hội đua thuyền truyền thông

X

X

X

344

6

Thành lập các câu lạc bộ thể dục thể thao

X

X

X

346

7

Cấp giấy chứng nhận danh hiệu “Gia đình sức khỏe"

X

X

X

347

8

Công nhận Gia đình Văn hóa

X

X

X

349

  X

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 

 

 

      1                   

Xác nhận đơn xin miễn giảm học phí

X

X

X

353

      2                   

Xác nhận hồ sơ học sinh, sinh viên

X

X

X

354

      3                   

Xác nhận đơn xin dạy thêm

X

X

X

356

      4                   

Đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

X

X

X

357

      5                   

Sáp nhập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

X

X

X

360

      6                   

Chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

X

X

X

363

      7                   

Đình chỉ hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

X

X

X

365

      8                   

Giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

X

X

X

367

      9                   

Xác nhận hồ sơ xin việc làm

X

X

X

370

   10                 

Xác nhận đơn xin cấp học bổng

X

X

X

371

XI

TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

 

 

 

373

1

Xác nhận Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp thửa đất không có tài sản gắn liền với đất hoặc có tài sản nhưng không có nhu cầu chứng nhận quyền sở hữu hoặc có tài sản nhưng thuộc quyền sở hữu của chủ khác

X

X

X

373

2

Xác nhận cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất

X

X

X

377

3

Xác nhận cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu nhà ở, công trình xây dựng, rừng sản xuất là rừng trồng

X

X

X

380

4

Các xác nhận về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn

X

X

X

384

 

                                                          ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

 

 

Ghi chú: Từ thủ tục số 27 đến thủ tục số 41 thuộc lĩnh vực Tư pháp không áp dụng tại các phường trên địa bàn thành phố Huế.

 

PHẦN II:  NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

ĐƯỢC ÁP DỤNG TẠI CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

 

I

LĨNH VỰC

HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP

1.

Tên thủ tục hành chính (TTHC)

Đăng ký khai sinh

 

Trình tự thực hiện

1. Đối với cá nhân:

Bước 1: Người đi khai sinh phải điền thông tin vào Tờ khai đăng ký khai sinh (theo mẫu quy định).

Bước 2: Người đi khai sinh.

 phải nộp: Giấy chứng sinh do cơ sở y tế, nơi trẻ em sinh ra cấp; nếu trẻ em sinh ra ngoài cơ sở y tế, thì giấy chứng sinh được thay bằng văn bản xác nhận của người  làm chứng. Trong trường hợp không có người làm chứng, thì người đi khai sinh phải làm giấy cam đoan về việc sinh là có thực.

Và xuất trình:

Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người đi đăng ký hộ tịch để xác định về cá nhân người đó.

- Sổ hộ khẩu, Giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể hoặc Giấy đăng ký tạm trú có thời hạn (đối với công dân Việt Nam ở trong nước); Thẻ thường trú, Thẻ tạm trú hoặc Chứng nhận tạm trú (đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam) để làm căn cứ xác định thẩm quyền đăng ký hộ tịch theo quy định của Nghị định 158/2005/NĐ-CP.

- Giấy chứng nhận kết hôn của cha, mẹ trẻ em (nếu cha, mẹ của trẻ em có đăng ký kết hôn). Trong trường hợp cán bộ Tư pháp hộ tịch biết rõ về quan hệ hôn nhân của cha mẹ trẻ em, thì không bắt buộc phải xuất trình Giấy chứng nhận kết hôn.

Bước 3: Trong vòng 1 ngày, người đi đăng ký khai sinh phải có mặt tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả.

2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Bước 1: Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì ghi vào sổ đăng ký khai sinh và bản chính giấy khai sinh.

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ:

Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)

Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ

Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.

Bước 2: Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch trình Chủ tịch UBND cấp xã ký và cấp cho người đi khai sinh 01 bản chính, bản sao giấy khai sinh được cấp theo yêu cầu của người đi khai sinh.

Bước 3: Trả kết quả

+ Thời gian trả kết quả:

Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)

Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ.

         Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.

>

 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;

- VP: CVP, PCVP và các CV;

- Lưu: VT, NVHC. (3)

           TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

            

Đã Ký

Nguyễn Văn Cao

 

Nguyễn Tuấn Khanh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 250.139
Truy cập hiện tại 77