C:\Fportal\ThanhPho\vyda.thuathienhue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn phương Vỹ Dạ Năm 2015..
Ngày cập nhật 09/12/2015

UỶ BAN NHÂN DÂN                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ  NGHĨA VIỆT NAM

  PHƯỜNG VỸ DẠ                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 Số   285    / UBND                                                  Huế, ngày  7  tháng 12   năm 2015

 

THÔNG BÁO

Tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn phương Vỹ Dạ Năm 2015

 

Căn cứ Quyết định 1614/QĐ- TTg, ngày 15/ 09/ 2015 của Thủ Tướng Chính phủ về phê duyệt đề án tổng thể “Chuyển đổi phương pháp tiếp cận nghèo từ đơn chiều sang đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016- 2020.

Căn cứ Quyết định số 756/QĐ- LĐTBXH ngày 03/06/2015 của Bộ Lao động- Thương binh và xã hội về việc phê duyệt kế hoạch tổng diều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015.

Căn cứ số 276a/ KH- UBND ngày 30 tháng 11 năm 2015.

Ủy ban nhân dân phường Vỹ Dạ ban hành kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo các nội dung sau:

      Quy trình xác định hộ nghèo ở các tổ dân phố

Tiến hành lập danh sách hộ gia đình tham gia khảo sát / điều tra

1.     Ban chỉ đạo phường phối hợp cán bộ tổ dân phố lập danh sách hộ nghèo, cận nghèo năm 2014 trên địa bàn phường ( Danh sách 1)

2.     Ban chỉ đạo phường phối hợp cán bộ tổ dân phố tổ chức cho các hộ gia đình không nghèo năm 2014 tham gia đăng kí điều tra và khai thác thông tin của các hộ đăng kí được đưa vào danh sách cần điều tra ( Danh sách 2)

3.     Danh sách hộ cần khảo sát / điều tra bao gồm các hộ trong Danh sách 1 và Danh sách 2.

*    Đối tượng và phạm vi tổng điều tra, khảo sát

      Toàn bộ hộ gia đình nghèo, hộ gia đình cận nghèo có trong danh sách đã được UBND phường công nhận vào cuối năm 2014 và các hộ gia đình nghèo, cận nghèo được bổ sung trong năm 2015 theo đúng quy định.

      Các hộ gia đình không thuộc hộ nghèo, không thuộc hộ cận nghèo vào cuối năm 2014, sau khi được tuyên truyền về chuẩn nghèo giai đoạn 2016 – 2020, tự nguyện tham gia đăng ký tại tổ dân phố thuộc các phường để được điều tra phân loại.

Các hộ gia đình do tổ trưởng tổ dân phố nhận diện có khả năng nghèo, cận nghèo theo chuẩn mới nhưng không đăng ký có thể bổ sung vào danh sách đăng ký để tiến hành điều tra, rà soát.

Các hộ gia đình có từ 3 tiêu chí trở lên nhưng tổ trưởng tổ dân phố nhận diện có khả năng nghèo, cận nghèo theo chuẩn mới có thể linh hoạt đưa vào danh sách cần điều tra.

* Tiêu chí và mức chuẩn nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều

   Áp dụng các tiêu chí mới về thu nhập của Nhà nước trong giai đoạn 2016 - 2020 gồm mức chuẩn nghèo chính sách, chuẩn mức số tối thiểu, chuẩn mức sống trung bình và các tiêu chí đo lường mức thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo quy định của trung ương.

                                       

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG VỸ DẠ

               KT.CHỦ TỊCH                                                                               

              PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

                                                        

                                                                 

            Nguyễn Huy Khiên

 

Nguyễn Tuấn Khanh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 248.657
Truy cập hiện tại 80