C:\Fportal\ThanhPho\vyda.thuathienhue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về lao động và giải quyết việc làm năm 2016
Ngày cập nhật 28/03/2016

Căn cứ Nghị quyết số 17/2015/NQ-HĐND ngày 18/12/2015 của Hội đồng nhân dân Thành phố Huế về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2016; Kế hoạch số 576/KH-UBND ngày 10/3/2016 của UBND Thành phố về việc triển khai chương trình đảm bảo an sinh xã hội năm 2016; Thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm về đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động năm 2016 .UBND phường Vỹ Dạ lập kế hoạch triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về lao động và giải quyết việc làm với những nội dung chủ yếu sau:

I. MỤC TIÊU

          1. Mục tiêu chung

          - Tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa về đào tạo nghề, nâng cao chất lượng toàn diện gắn đào tạo với giải quyết việc làm; thực hiện đồng bộ Đề án 28 của UBND Tỉnh về Quy hoạch đào ,tạo nghề giai đoạn 2010 – 2020.

          - Đẩy mạnh kinh tế gắn liền với chuyển dịch kinh tế theo hướng dịch vụ - du lịch – công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, khuyến khích mọi người dân tham gia phát triển kinh tế, phát triển các loại hình dịch vụ, mở rộng các ngành nghề truyền thống, qua đó góp phần giải quyết việc làm tại chỗ cho người lao động;

          - Tạo điều kiện thuận lợi để người lao động, các đối tương chính sách tiếp cận đầy đủ thông tin về chế độ chính sách ưu đãi về vốn vay, dự án giải quyết việc làm, chính sách học nghề của Nhà nước để khuyến khích, vận động, ủng hộ người lao động phát triển kinh tế, nâng cao tay nghề từng bước cải thiện cuộc sống;

          - Chú trọng hỗ trợ tạo việc làm và phát triển thị trường lao động.

          II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

          1.. Phối hợp với các trường dạy nghề, trung tâm dạy nghề, trung tâm giới thiệu việc làm, các cơ sở dạy nghề tư nhân để cung cấp thông tin, giới thiệu cho người lao động có nhu cầu đào tạo nghề ổn định, tìm kiếm việc làm trong và ngoài tỉnh.

          2. Phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội, các đoàn thể đẩy mạnh chương trình giải quyết việc làm, xóa đói giảm ngheo thông qua các kênh vay vốn như vốn vay người nghèo, vốn vay XKLĐ, vốn giải quyết việc làm 120.

          3. Triển khai thực hiện tốt các đợt điều tra, rà soát biến động cung – cầu lao động trên địa bàn phường.

          4. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về ATVSLĐ-PCCN năm 2016.

          5. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến Bộ Luật Lao động ( sửa đối) trong các doanh nghiệp. Phối hợp với các cơ quan kiểm tra việc thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động như BHXH, BHYT, BHTN, trợ cấp thất nghiệp, chế độ nghỉ thai sản …

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Nguồn lực

          - Từ nguồn ngân sách của Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm.

          - Từ ngân sách của Thành phố và địa phương.

          - Từ các doanh nghiệp.

          2. Phân công thực hiện:

          - Cán bộ Văn hóa thông tin: Tăng cường tuyên truyền về nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm; tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật liên quan; xây dựng các chương trình phát thanh chuyên đề.

          - Cán bộ LĐTB&XH: Phối hợp với đơn vị dạy nghề tổ chức tư vấn về dạy nghề, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động cho nhân dân và người lao động.

          - Tổ trưởng dân phố: Nắm chắc số liệu nguồn cung lao động, cập nhật số liệu cung lao động trên địa bàn.

IV.CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

- Căn cứ kế hoạch này các ban ngành đoàn thể và các  thành viên chủ động triển khai thực hiện phối hợp với  Tổ dân phố  và Công  chức  Lao động – Thương binh – Xã hội chủ trì phối hợp với UBND phường triển khai thực hiện  kế hoạch .

Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc thì kịp thời báo cáo về UBND phường để kịp thời giải quyết .

 

                                                                          TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

                                                                               KT.CHỦ TỊCH

                                                                               PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

                                                                               Nguyễn Huy Khiên

 

Nguyễn Tuấn Khanh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 250.139
Truy cập hiện tại 66