Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
KẾ HOẠCH Tổ chức tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Ngày cập nhật 29/03/2016

- Căn cứ chỉ thị số 05/CT- UBND, ngày 01tháng 2 năm 2016 của UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

- Căn cứ kế hoạch số 01/KH-UBBC, ngày 02//2/2015 của Ủy ban bầu cử Tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

- Căn cứ hướng dẫn số 05-HĐ/BTGTU, ngày 19/2/2016 của Ban tuyên giáo Tỉnh ủy  hướng dẫn tuyên  truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

- Thực hiện kế hoạch số 268/KH- SVHTTDL ngày 26/2/2016 và kế hoạch số 91/KH-STTTT, ngày 22 tháng 2 năm 2016 của Sở VHTTDL và Sở TTTT về tổ chức tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

- Thực hiện kế hoạch số 354 /KH- UBND ngày 21 tháng 3 năm 2016 của UBND thành phố Huế  về công tác Tổ chức tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021

- UBND phường Vỹ Dạ xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền nhằm giúp cán bộ, Đảng viên và nhân dân nhận thức rõ hơn về mục đích, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 ; tuyên truyền để mọi công dân nắm vững và thực hiện nghiêm túc quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm, tham gia tự giác, tích cực, chủ động .

- Qua đó nêu cao trách nhiệm nghĩa vụ công dân trong việc tham gia thực hiện bầu cử, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu về đức và tài, xứng đáng là đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và  Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

- Nâng cao nhận thức cho cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp nhân dân về quan điểm , đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước về bầu cử , tạo sự thống nhất trong toàn Đảng , sự đồng thuận trong toàn xã hội, bảo đảm thực hiện thành công cuộc bầu cử, chủ động đấu tranh có  hiệu quả với những âm mưu, hoạt động chống phá bầu cử, chống phá chế độ, cản trở sự nghiệp đổi mới của đất nước của nhân dân ta.

- Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy ,về công tác bầu cử, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ. Làm cho mọi công dân nắm vững quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm  trong việc xây dựng nhà nước trong sạch, vững mạnh , có hiệu lực , hiệu quả , tham gia tự giác, tích cực chủ động để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

 2. Yêu cầu

- Công tác tuyên truyền Cuộc bầu cử phải được thực hiện phù hợp với lộ trình, các bước của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 (trước, trong và sau khi bầu cử),.

-  Các đợt tuyên truyền bầu cử phải được kết hợp  phải đồng bộ , hợp lý , góp phần cổ vũ và phát huy tính đoàn kết , chung sức, chung lòng , hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước và phong trào hành động Cách mạng nhằm phấn đấu thực hiện thắng lợi NQ Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, NQ Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XV và NQ Đại Hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

 II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

 1.Tuyên truyền về mục đích , ý nghĩa cuộc bầu cử, các văn bản hướng dẫn về cuộc bầu cử của Đảng , Nhà nước , văn bản của UBTVQH và Hội đồng bầu  cử  như : Chỉ thị  số 51-CT/TW ngày 04/1/2016 của Bộ Chính Trị , Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 13/1/2016 của Thủ tướng Chính Phủ , Chỉ thị số 02- CT/TU ngày 25 thang1 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy  Thừa Thiên Huế  và thong báo số 50-TB/TU ngày 16/2/2016 của Ban Thượng vụ Thành ủy Huế .

2. Tuyên truyền về Nhà nước và Quốc Hội Việt Nam; Phân tích và làm rõ bản chất của nhân dân , do nhân dân và vì nhân dân của Nhà nước ta , quyền dân chủ  của nhân dân trong việc xây dựng bộ máy Nhà nước  nói chung và Quốc hội nói riêng; Tuyên truyền về  chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Quốc hội theo Hiến pháp  năm 2013. Luật tổ chức Quốc hội , luật tổ chức Chính quyền địa phương, những đóng góp của Quốc hội Việt nam trong sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước , vai trò và vị trí của Quốc hội khóa XIV trong việc thực  hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn  quốc lần thứ XII của Đảng .

3.Tuyên truyền  pháp luật về bầu cử : Giới thiệu nội dung của luật bầu cử đại biểu Quốc hội , luật bầu cử đại biểu HĐND các cấp hiện hành , đặc biệt tập trung tuyên  truyền các nguyên tắc, quy trình bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND về quyền bầu cử, quyền ứng cử của công dân và trách nhiệm của cử tri trong quá trình tham gia bầu cử.

4. Tuyên truyền về sự ủng hộ của nhân dân  với đường lối đổi mới của Đảng ; phong trào thi  đua  chào mừng cuộc bầu cử; biểu dương kịp thời những  đơn vị các nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử.

5. Tuyên truyền về nội dung các cuộc tiếp xúc cử tri, chương trình hành động của các ứng cử đại biểu quốc hội.

6. Tuyên truyền về công tác phục vụ bảo đảm cho cuộc bầu cử thành công.

7. Tuyên truyền về kết quả bầu cử.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đợt 1: Từ nay đến hết tháng 4/2016 tuyên truyền trên hệ thống truyển thanh của phường :

 

- Tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc bầu cử; phân tích, làm rõ bối cảnh, tình hình đất nước, tình hình chung của tỉnh thời điểm diễn ra Cuộc bầu cử.

 

- Tuyên truyền nội dung các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 và các văn bản pháp luật khác về Cuộc bầu cử.

 

- Tuyên truyền các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh về Cuộc bầu cử; tuyên truyền các nội dung theo kế hoạch chung của Ủy ban bầu cử tỉnh, kế hoạch của các cấp ủy đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể triển khai thực hiện Cuộc bầu cử.

 

- Tuyên truyền tiêu chuẩn người ứng cử đại biểu Quốc hội quy định tại Luật Tổ chức Quốc hội, tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương; tiêu chuẩn cán bộ được quy định trong Chiến lược công tác cán bộ của Đảng.

 

- Tuyên truyền quyền ứng cử và bầu cử của công dân, nghĩa vụ, trách nhiệm của cử tri trong công tác bầu cử; các hoạt động trong quá trình tiếp xúc cử tri; các quy định về trình tự, thể thức bầu cử...

 

- Tuyên truyền về việc tổ chức, diễn biến, kết quả các lần hội nghị hiệp thương ở các cấp; tuyên truyền danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, đại biểu Quốc hội của tỉnh Thừa Thiên Huế  do cơ quan có thẩm quyền cung cấp.

 

2. Đợt 2: Từ đầu tháng 5 đến ngày tiến hành bầu cử 22/5/2016

 

Trong thời gian này và nhất là trong 10 ngày trước ngày bầu cử (22/5), tập trung tuyên truyền các nội dung:

 

- Tiếp tục tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, tiêu chuẩn đại biểu hội đồng nhân dân; quyền và nghĩa vụ của cử tri; các quy định về trình tự bầu cử và thể thức bầu cử. Tuyên truyền cổ vũ, động viên mọi người dân thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân, nêu cao tinh thần trách nhiệm để lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn, xứng đáng bầu vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

- Tập trung tuyên truyền đậm nét về không khí của cử tri trong phường  tham gia bầu cử trong ngày 22/5/2016; tuyên truyền phản ánh kịp thời diễn biến, tiến độ bầu cử ở phường ;

 - Tổ chức trang trí, cổ động, treo khẩu hiệu, băng rôn, áp phích tuyên truyền về Cuộc bầu cử.

 

3. Đợt 3: Từ ngày 23/5 đến 20/6/2016

 - Tuyên truyền về sự tham gia tích cực, chủ động của nhân dân đối với cuộc bầu cử; quá trình tổ chức bầu cử của phường , tuyên truyền kết quả bầu cử, danh sách những người trúng cử sau khi được cấp có thẩm quyền công bố chính thức.

 IV. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

 1. Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 !

 2. Ngày 22-5-2016, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 !

 3. Cử tri cả nước tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 !

 4. Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân là quyền lợi của mỗi công dân !

 5. Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 là ngày hội của toàn dân !

 6. Sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân bầu vào Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 !

 7. Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là trực tiếp góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân !

 8. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 !

 9. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm !

 10. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm !

 11. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta !

Trong quá Trình thực hiện công tác tuyên truyền các tổ bầu cử lưu ý sử dụng Quốc kỳ  và Quốc huy theo đúng hướng dẫn số 3420/HD-BVHTTDL ngày 2 tháng 10 năm 2012 của Bộ Văn hóa- Thể thao & Du lịch .

Trên đây là kế hoạch tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021của UBND phường Vỹ Dạ .

                                           

Nơi nhận :

-         UBND Thành phố Huế

-         Phòng VHTT Thành phố Huế

-         Lưu VP

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG VỸ DẠ

                            KT. CHỦ TỊCH

                        PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

                        Nguyễn Huy Khiên

 

 

 

 

 

Nguyễn Tuấn Khanh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 250.139
Truy cập hiện tại 69