Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
KẾ HOẠCH Tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2020
Ngày cập nhật 17/11/2020

 

          Căn cứ Kế hoạch số 727/KH-UBND ngày 23/12/2019 của UBND phường Vỹ Dạ về công tác cải cách hành chính năm 2020. UBND phường Vỹ Dạ ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Mục đích

          - Tuyên truyền hỗ trợ hoạt động cải cách hành chính để góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân; tạo niềm tin và sự đồng thuận của người dân đối với hoạt động cải cách hành chính.

          - Nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác công khai minh bạch các thông tin về thủ tục hành chính nhà nước nhằm tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân tiếp cận, thực hiện.

          - Huy động người dân tham gia giám sát hoạt động cải cách thủ tục hành chính, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức qua đó góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tính chuyên nghiệp trong quá trình giải quyết công việc có liên quan đến thủ tục hành chính.

          2. Yêu cầu

          - Công tác tuyên truyền thực hiện phái có hiệu quả, chất lượng đến từng cán bộ, công chức và người dân.

          - Phổ biến các nhiệm vụ trong công tác cải cách thủ tục hành chính kịp thời, đầy đủ, thường xuyên bằng nhiều hình thức phù hợp điều kiện cụ thể của địa phương.

          - Đội ngũ cán bộ, công chức phải nhận thức đúng, đầy đủ về các mục tiêu, nội dung và trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

          - Tăng cường sự tham gia của người dân và tổ chức xã hội trong triển khai cải cách hành chính và giám sát quá trình thực hiện cải cách hành chính của cơ quan.

          - Kết hợp công tác tuyên truyền với việc thực hiện Kế hoạc cải cách hành chính; phổ biến, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, thường xuyên các thông tin nội dung về cải cách hành chính.

          - Lồng ghép việc tuyên truyền cải cách hành chính với việc phổ biến tuyên truyền, giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

          - Cung cấp lịp thời các thông tin về cải cách hành chính cho cán bộ, công chức về cải cách thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính, góp phần thực hiện tốt việc phòng, chống tham nhũng, phục vụ cho sự nghiệp hiện đại hóa nền hành chính.

          3. Đối tượng tuyên truyền

          - Đối tượng tuyên truyền là cán bộ, công chức và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường.

          II. NỘI DUNG

          1. Nội dung tuyên truyền

          - Tầm quan trọng, ý nghãi, mục tiêu và tác động của cải cách hành chính đến phạt triển kinh tế - xã hội của phường.

          - Các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính.

          - Vai trò, trách nhiệm vủa cấp ủy đảng, người đứng đầu cơ quan đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

          - Tình hình triển khai và kết quả thực hiện của việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông để giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.

          - Tuyên truyền về Quy chế thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn và các văn bản chỉ đạo khác của UBND thành phố Huế.

          2. Hình thức tuyên truyền

          Thông qua hệ thống truyền thanh cảu phường; cổng thông tin điện tử; các cuộc họp, hội nghị của cơ quan, đoàn thể, tổ dân phố ...

          3. Thời gian tuyên truyền

          Bắt đầu từ tháng 01/2020 đến hết năm 2020

          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Thường trực UBND phường

          - Chủ tịch UBND phường trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác tổ chức thông tin tuyên truyền cải cách hành chinh.

          - Phó chủ tịch UBND phường (phụ cổng thông tin điện tử) chịu trách nhiệm về nội dung đưa tin bài phát trên hệ thống loa truyền thanh, cổng thông tin điện tử; chọn nội dung, hình thức tuyên truyền; phối hợp với các đoàn thể tổ chức tuyên truyền nội dung lồng ghép vào các buổi họp, sinh hoạt.

          - Lồng ghép tuyên truyền cải cách hành chính vào công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định.

          2. Bộ phận Văn hóa - Thông tin

          - Theo dõi, tổng hợp, đánh giá về tình hình thực hiện công tác tuyên truyền, kịp thời để xuất bổ sung các biện pháp, hình thức tuyên truyền thích hợp.

          - Lồng ghép nội dung cải cách hành chính trong các chương trình tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về cải cách hành chính trên địa bàn phường.

          3. Công chức Tư pháp

          Phối hợp triển khai lồng ghép công tác tuyên truyền cải cách hành chính vào công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định.

          4. Công chức Tài chính - Kế toán

          Cân đối, bố trí kinh phí để thực hiện các chương trình tuyên truyền cải cách hành chính từ dự toán ngân sách hàng năm.

          5. Văn phòng UBND phường

          - Đưa nội dung công tác cải cách hành chính vào tiêu chí bình xét thi đua hàng năm.

          - Phối hợp với Bộ phận Văn hóa - Thông tin nhân rộng các điên hình tiên tiến trong công tác cải cách hành chính.

          6. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể

          Phối hợp với UBND phường tổ chức tuyên truyền lồng ghép trong các hội nghị, sinh hoạt về công tác cải cách hành chính đến các hội viên.

          Trên đây là kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính của UBND phường Vỹ Dạ, đề nghị các ban ngành nghiêm túc thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- UBND TP Huế (để b/c);

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND-MTTQ phường;

- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Nguyễn Hoài Phương

 

 

         

         

 

 

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Tuấn Khanh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 250.139
Truy cập hiện tại 82