Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2020
Ngày cập nhật 19/11/2020

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG VỸ DẠ

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Vỹ Dạ, ngày 02 tháng 01 năm 2020

 

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2020

 

          1. Tiếp tục duy trì áp dụng, cải tiến và hoàn thiện Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại UBND phường Vỹ Dạ. Không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc; đơn giản hóa các thủ tục hành chính nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ và kịp thời các dịch vụ  hành chính công cho  các tổ chức và cá nhân theo quy định của pháp luật.

          2. 100% quy trình, thủ tục hành chính đều được cập nhật kịp thời lên hệ thống thông tin SSO của Tỉnh.

          3. Trên 60% hồ sơ TTHC giải quyết trước hạn, 98-100% hồ sơ, TTHC giải quyết đúng hạn; tỷ lệ đánh giá mức độ hài lòng đối với quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết qủa TTHC đạt trên 95%.

          4. 100% văn bản đi và đến được cập nhật vào phần mềm Quản lý văn bản và điều hành; thực hiện 100% chữ ký số trong các văn bản đi.

          5. Không có khiếu nại của công dân, tổ chức về dịch vụ hành chính công do UBND phường thực hiện.

 

                                                                                      CHỦ TỊCH

                                                                             Nguyễn Hoài Phương

 

 

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Tuấn Khanh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 250.139
Truy cập hiện tại 322