Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
V/v dừng thu nhận hồ sơ cấp thẻ Căn cước công dân kể từ ngày 25/6/2024
Ngày cập nhật 02/07/2024

UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HUẾ

Số:   6033     /UBND-NC

V/v dừng thu nhận hồ sơ cấp thẻ Căn cước công dân kể từ ngày 25/6/2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Huế, ngày  02     tháng 7 năm 2024

 

                   Kính gửi:

                                       - Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể thuộc thành phố;

                                        - UBND các phường, xã.

 

UBND thành phố nhận Thông báo số 4218/TB-CAT, ngày 24/6/2024 của Công an tỉnh về dừng thu nhận hồ sơ cấp thẻ Căn cước công dân kể từ ngày 25/6/2024; Liên quan nội dung này, UBND thành phố có ý kiến như sau:

Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể thuộc thành phố, UBND các phường, xã thông báo đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân trên địa bàn biết thông tin để chủ động sắp xếp công việc, cụ thể như sau:

- Từ ngày 25/6/2024, dừng thu nhận hồ sơ cấp thẻ Căn cước công dân trên phạm vi toàn tỉnh.

- Từ ngày 01/7/2024 sẽ triển khai thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước theo quy định của Luật Căn cước năm 2023.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, địa phương tổ chức triển khai ./.

Nơi nhận:

- Như trên

- CT, các PCT UBND TP;

- LĐVP, CVNC;

- Lưu VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Trương Đình Hạnh

 

Tập tin đính kèm:
thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 291.610
Truy cập hiện tại 190