Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
KẾ HOẠCH Thực hiện công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em phường Vỹ Dạ Năm 2016
Ngày cập nhật 28/03/2016

          Thực hiện kế hoạch số 01/KH- UBND ngày 02/01.2013 của UBND Tỉnh về triển khai chương trình hành động quốc gia vì trẻ em Tỉnh TT – Huế giai đoạn 2013-2020.

          Căn cứ Nghị kế hoạch số 575/ KH- UBND  ngày 10/03 /2016 của UBND thành phố Huế  về Thực hiện công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em thành phố Huế năm 2016, UBND phường Vỹ Dạ xây dựng kế hoạch năm 2016 trên địa bàn phường như sau:

I. MỤC TIÊU
          1. Mục tiêu tổng quát

- Tạo điều kiện để mọi trẻ em đều được đảm bảo các quyền cơ bản, phát triển toàn diện trong môi trường an toàn, tích cực và lành mạnh ; giảm số lượng trẻ  em có hoàn ,cảnh khó khăn trên địa bàn phường và hạn chế mức thấp nhất trẻ em bị ngược đãi , bạo lực , xâm hại tình dục và trẻ em bị tử vong do tai nạn thương tích .

- Tăng cường các hoạt động trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được ổn định cuộc sống, thu hẹp khoảng cách về cơ hội phát triển giữa mọi trẻ em.

- Xây dựng và phát triển các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

- Đạt cơ bản các chỉ tiêu liên quan đến bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

          2. Mục tiêu cụ thể

- Tiến hành đăng ký xây dựng mô hình “xã, phường phù hợp với trẻ em” năm 2016 theo Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định Tiêu chuẩn  phường phù hợp với trẻ em;

- Kịp thời trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khi có nguồn hỗ trợ.

- 100% trẻ em dưới 6 tuổi được  có BHYT và được chăm sóc sức khoẻ tại các cơ sở y tế công lập.

- Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi.

          II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

Tiếp tục triển khai có hiệu quả về triển khai chương trình hành động quốc gia vì trẻ em Tỉnh TT – Huế giai đoạn 2013-2020.

- Hướng dẫn chỉ đạo các tổ dân phố , cộng tác viên  trẻ em  tập trung thực hiện tốt các chương trình chăm sóc trẻ em.

- Triển khai  xây dựng mô hình “xã, phường phù hợp với trẻ em” năm 2016 theo QĐ số 34/2014/QĐ-TTg ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định Tiêu chuẩn  phường phù hợp với trẻ em;

- Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, vận động xã hội bảo vệ, chăm sóc trẻ em với sự tham gia tích cực của các ban ngành đoàn thể và trẻ em.

- Phát huy tính chủ động, sáng tạo, phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện của địa phương tổ chức các hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong Tháng hành động vì trẻ em, ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 và các ngày Lễ, Tết cổ truyền dân tộc.

- Tổng hợp danh sách đề nghị BHXH Thành phố cấp phát thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi hàng tháng được đúng hạn và kịp thời .

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ, chăm sóc trẻ em, tuyên truyền phòng chống xâm hại, ngược đãi và bạo hành trẻ em; tuyên truyền cho trẻ em, các bậc phụ huynh, gia đình và cộng đồng về phòng chống tai nạn thương tích, nhất là vào các dịp nghỉ hè.
- Lập danh sách, quản lý các đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và trẻ em lang thang bán hàng rong trên địa bàn Phường .

- Đảm bảo cung cấp, bổ sung danh sách trẻ em dưới 6 tuổi kịp thời cho cơ quan BHXH thành phố cấp thẻ BHYT cho trẻ em đúng quy định.
- Tổ chức tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong Tháng hành động vì trẻ em, ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, tết Trung thu…
          IV. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

          UBND phường báo cáo định kỳ 6 tháng, năm về tình hình bảo vệ, chăm sóc trẻ em về Phòng LĐTB&XH thành phố theo yêu cầu:

- Báo cáo định kỳ 6 tháng ( trước ngày 15/6) gồm 2 phần

- Đánh giá kết quả đạt được trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em với mục tiêu:

- Bảo vệ trẻ em

- Chăm sóc trẻ em

- Chăm sóc đời sống tinh thần cho trẻ em

- Sự tham gia của trẻ em

-  Báo cáo số liệu trẻ em theo mẫu đính kèm (phụ lục 1)

- Báo cáo năm (trước ngày 15/12) theo mẫu  (phụ lục 2) kèm theo số liệu phụ lục 3 và 4.
- Báo cáo đột xuất những vấn đề nảy sinh, khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ.

 

Nơi nhận:

- Phòng LĐTB&XH thành phố;

- Lưu VP.
 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT . CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

                       Nguyễn Huy Khiên  

 

 

Nguyễn Tuấn Khanh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 250.139
Truy cập hiện tại 69