C:\Fportal\ThanhPho\vyda.thuathienhue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Tăng cường công tác quản lý các trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp
Ngày cập nhật 07/10/2014

Ngày 03/10/2014, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đã ký ban hành Công văn số 5561/UBND-TH gửi thủ trưởng các cơ quan Trung ương trên địa bàn, Giám đốc các sở, ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế yêu cầu: 

Khẩn trương thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước thuộc phạm vi quản lý của ngành, đơn vị, địa phương theo Quyết định 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước; Quyết định 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 09/2007/QĐ-TTg. Đến ngày 31/12/2014 phải hoàn thành việc kê khai (đối với các đơn vị, địa phương chưa thực hiện sắp xếp, xử lý) gửi Ban Chỉ đạo 09 tỉnh tổng hợp.

Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế, các đơn vị sự nghiệp công lập: theo chức năng, nhiệm vụ được giao khi lập, phê duyệt đề án cải tạo, nâng cấp, sửa chữa, xây dựng trụ sở làm việc mới phải chấp hành nghiêm túc quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc quy định tại Quyết định số 147/1999/QĐ-TTg ngày 05/7/1999 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, Quyết định số 260/2006/QĐ-TTg ngày 14/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 147/1999/QĐ-TTg. Sở Tài chính tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định về tiêu chuẩn, định mức trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức, đơn vị khi cải tạo, nâng cấp, sửa chữa, xây dựng mới trụ sở làm việc về diện tích đất, diện tích nhà và các trang thiết bị gắn kèm với nhà, công trình.

Phải thực hiện quản lý, sử dụng đối với trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp theo đúng quy định tại Quyết định số 213/2006/QĐ-TTg ngày 25/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý công sở các cơ quan hành chính nhà nước và Quyết định số 141/2008/QĐ-TTg ngày 22/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế quản lý trụ sở, nhà làm việc các đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của cơ quan, đơn vị, tổ chức; thực hiện đăng nhập thông tin về trụ sở, nhà làm việc vào cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước.

Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị sự nghiệp công lập được đầu tư xây dựng trụ sở mới, khi hoàn thành việc xây dựng và chuyển ra trụ sở mới phải bàn giao toàn bộ trụ sở làm việc cũ cho Sở Tài chính để trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định phương án xử lý. Nghiêm cấm việc giữ lại trụ sở làm việc để sử dụng, cho thuê, cho mượn hoặc bố trí cho đơn vị khác (kể cả các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc phạm vi quản lý) khi chưa có quyết định của cấp có thẩm quyền.

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ yêu cầu Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra định kỳ tình hình đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng trụ sở làm việc; chủ động xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến quản lý, sử dụng trụ sở, công sở, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

 

www.thuathienhue.gov.vn

 

Theo tin TT- Huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 257.124
Truy cập hiện tại 686