Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
THÔNG BÁO Về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5
Ngày cập nhật 23/04/2024

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HUẾ

Số: 138 /TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Huế, ngày     17 tháng 4 năm 2024

 

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân

kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5

 

 
 

 

Căn cứ Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019; Thông báo số 1570/TB-BLĐTBXH ngày 12/4/2024 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp, UBND thành phố Huế thông báo việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5 (01/5/1886 - 01/5/2024) năm 2024 như sau:

 1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội nghỉ lễ nhân kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, cụ thể như sau:
  • Được nghỉ nhân kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 01 ngày: Ngày 30/4/2024 (Thứ Ba).
  • Được nghỉ Ngày Quốc tế Lao động 01 ngày: Ngày 01/5/2024 (thứ Tư).
  • Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập được hoán đổi ngày làm việc từ ngày thứ Hai (29/4/2024) sang ngày thứ Bảy (04/5/2024). Dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập được nghỉ 05 ngày liên tục từ thứ Bảy ngày 27/4/2024 đến hết thứ Tư ngày 01/5/2024 (làm bù vào ngày thứ Bảy 04/5/2024).
 2. Các cơ quan, tổ chức không thực hiện lịch nghỉ cố định 02 ngày thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ phù hợp. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên phải bố trí sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức, Nhân dân; bố trí người trực, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cơ quan, đơn vị trong những ngày nghỉ Lễ và đảm bảo các điều kiện để hoạt động trở lại ngay sau thời gian nghỉ Lễ theo quy định.
 1. Các cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang và hộ Nhân dân treo cờ Tổ quốc như sau:
  • Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động 1/5 treo cờ từ ngày 27/4/2024 đến hết ngày 01/5/2024.

Đồng thời, vệ sinh môi trường, đảm bảo cảnh quan khu phố, cơ quan, đơn vị và nhà ở xanh - sạch - đẹp. Các cơ quan treo khẩu hiệu theo Kế hoạch số 1049/KH-UBND ngày 31/01/2024 của UBND thành phố Huế về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2024.

 1. Giao Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phân công lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức trực để thực hiện nhiệm vụ theo quy định, đảm bảo kịp thời, hiệu quả; có trách nhiệm kiểm tra việc treo cờ Tổ quốc ở cơ quan và các đơn vị thuộc quyền quản lý; UBND các phường, xã kiểm tra, nhắc nhở các hộ dân thực hiện việc treo cờ Tổ quốc; tăng cường công tác trực ban, trực tự vệ đảm bảo an ninh, an toàn cơ quan trước, trong và sau thời gian nghỉ lễ.
 2. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao Thành phố có trách nhiệm đưa tin, tuyên truyền rộng rãi nội dung Thông báo này.

UBND Thành phố thông báo để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương và nhân dân biết, thực hiện việc treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng./.

 

Nơi nhận:

 • Thành ủy;            (để b/cáo)
 • TT HĐND TP;
 • Đ/c CT và các PCT UBND TP;
 • Các cơ quan, ban ngành, doanh nghiệp, đoàn thể TP;
 • UBND 36 xã, phường;
 • Cổng thông tin điện tử TP;
 • VP: LĐ,CVVX;

- Lưu: VT, (H.01).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

Trương Đình Hạnh

 

Nguyễn Tuấn Khanh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 291.610
Truy cập hiện tại 43